Menu
zavrieť

Obchodné podmienky JELÍNEK - výroba nábytku sro

Obchodné podmienky

Máte otázku ohľadom reklamácie alebo obchodných podmienok? Pozrite sa či nenájdete odpoveď vo FAQ alebo nás kontaktujte.

Obchodné podmienky pre internetový obchod JELÍNEK

Navigácia:
1) Vymedzenie pojmov
2) Kúpna zmluva
3) Práva z chybného plnenia
4) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
5) Ochrana osobných údajov
6) Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku
7) Reklamácie, záručné lehoty
8) Rozhodné právo, príslušnosť súdu
9) Záverečné ustanovenia
10) Ďakujeme za dôveru a kontaktné údaje


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2016.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch firmy JELÍNEK - výroba nábytku sro Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je firma JELÍNEK - výroba nábytku sro, so sídlom vo Valašskom Meziříčí 757 01, Masarykova 672/35, IČO: 42866022 , zapísanej v obchodnom registri v oddiele C, vložka 1821 na registrovom súde v Ostrave a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) je firma JELÍNEK - výroba nábytku sro, so sídlom vo Valašskom Meziříčí 757 01, Masarykova 672/35, IČO: 42866022, DIČ: CZ42866022. Firma JELÍNEK je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na internetové stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail (potvrdenie objednávky). Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (potvrdenie objednávky).

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie kúpnej zmluvy nedôjde.

Nákresy, váha a rozmery výrobkov (tovaru) uvedené na internetových stránkach a v katalógoch sú iba informatívne, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
 • vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase 2 rokov, v prípade predĺženej záruky za akosť po dobu 5 rokov od prevzatia tovaru. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

V súlade s ustanovením § 1820 písm. f) Občianskeho zákonníka týmto predávajúci poskytuje poučenie spotrebiteľom o práve odstúpiť od zmluvy v súlade s nariadením vlády č. 363/2013 Zb. pre prípad uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku.

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho [email protected].

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania tovaru) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim na bankový účet kupujúceho . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.

Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

V prípade, že spotrebiteľ podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, nesie spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru podľa § 1820 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä v týchto prípadoch:

 • ak je tovar vrátený poškodený (vrátane originálnych obalov), použité alebo nekompletné (bez dokumentácie, predajného dokladu, príslušenstvo atď.),
 • ak ide o služby poskytované v rámci predaja tovarov, ktorých plnenie bolo už začaté; príkladom by mohla byť objednaná montáž,
 • ak je tovar objednaný sa zákazkovú voliteľnou súčasťou alebo úpravou, ktorá je ešte len po vystavení objednávky vyrobená podľa priania spotrebiteľa alebo jeho agenta (napr. architekt); príkladom by mohol byť výrobok s vybraným zákazkovým čalúnením alebo výrobok s voliteľným farebným odtieňom dreva, prípadne iná zákazková výroba. Za zákazkové výrobky sa považujú napr. Všetky výrobky uvedené na internetových stránkach, pri ktorých je uvedená doba dodania viac ako 3 týždne. Tieto výrobky nie sú skladom a sú vyrábané vždy až podľa priania a požiadaviek spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • ak ide o opravu alebo údržbu vykonané v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
 • ak ide o dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky u tovaru označeného pojmom "Tento produkt už nie je na sklade" v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadne ďalšie osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí predávajúcim archivované, a to v elektronickej forme a sú prístupné iba predávajúcemu.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

Reklamácia, záručné lehoty

U všetkých dodávok musí kupujúci bezprostredne po obdržaní skontrolovať správnosť dodaných položiek, ich úplnosť a prípadné viditeľné poškodenie vzniknuté prepravou. Zistené chyby musia byť vyznačené na dodací list a potvrdené dopravcom, inak nebudú uznané. Ostatné vady zistené po rozbalení tovaru musí kupujúci ihneď písomne oznámiť predávajúcemu. Nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady tovaru upravené v občianskom zákonníku poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za akosť tovaru po dobu 2 rokov odo dňa dodania tovaru. Pri výrobkoch opatrených ochrannou známkou JELÍNEK poskytuje predávajúci kupujúcemu predĺženú záruku za akosť po dobu 5 rokov od dodania tovaru. Kupujúci je povinný dôsledne dodržiavať pravidlá inštalácie a používania výrobkov, v súlade s "Návodom na používanie nábytku a záručnými podmienkami" vytvoreným predávajúcim.

Predĺžená záruka za akosť po dobu 5 rokov od dodania tovaru sa nevzťahuje na:

 • pozdĺžne pružiace nosníky v matracoch
 • elektrické a elektronické súčasti nábytku

Nároky kupujúceho z vád tovaru vyplývajú z príslušných ustanovení občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.

Zodpovednosť za chyby nevzniká a ani o vady kryté zárukou za akosť sa nejedná v prípade, keď:

 • tovar bol preukázateľne použitý v rozpore s "Návodom na používanie nábytku a záručnými podmienkami" dodaného predávajúcim alebo
 • bol nevhodne vzhľadom k jeho úžitkovým vlastnostiam alebo v rozpore s účelom, na ktorý je určené alebo
 • bol neodborne inštalovaný, následne svojvoľne upravené, zmenené alebo spojené s inými predmetmi nedodávaných predávajúcim,
 • bolo násilne narušené nešetrným a neodborným zaobchádzaním, napr. tak, že tovar je poškriabané.

Dôvodom k reklamácii nie sú poškodenie vzniknuté z nedostatkov okolitého prostredia (napr. Vlhkosť vzduchu). Dôvodom k reklamácii taktiež nie sú drobné rozdiely v rozmeroch, farebných odtieňoch a povrchovej alebo dyhované štruktúry spôsobené najmä prírodným charakterom použitých materiálov (napr. Malé hrče). Reklamovať nemožno tovar, ktoré bolo vyrobené na zákazku podľa priania spotrebiteľa alebo jeho agenta (napr. Architekt).

Zodpovednosť za vady ani záruka za akosť sa taktiež nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním.

Do doby preukázanie zodpovednosti za chybu na strane kupujúceho sa má za to, že za chybu zodpovedá predávajúci, ktorý je povinný vadu odstrániť. V prípade, že predávajúci preukáže, že za chybu nezodpovedá, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu oprávnené náklady spojené s jej odstraňovaním plus prirážku vo výške 20%.

Rozhodné právo, príslušnosť súdu

Rozhodujúcim právom je právo Slovenskej republiky. Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené. Miestne príslušným súdom je pre obe zmluvné strany v prípade sporov Okresný súd vo Vsetíne, pobočka Valašské Meziříčí alebo Krajský súd v Ostrave. Predávajúci má však právo dožadovať sa svojich nárokov v sídle či v mieste bydliska kupujúceho.

Ak sa niektoré ustanovenie Obchodných podmienok dostane do rozporu s občianskym zákonníkom Slovenskej republiky, platí príslušná úprava Občianskeho zákonníka, ostatné články Obchodných podmienok však zostávajú nedotknuté.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Ďakujeme za dôveru

V prípade reklamácie, akýchkoľvek otázok, pripomienok alebo námetov je Vám k dispozícii náš zákaznícky servis na adrese

JELÍNEK - výroba nábytku sro
Masarykova 672/35
757 01 Valašské Meziříčí
E-mail: [email protected]
Tel .: +420 602 575 091