Menu
zavřít

Reklamace

Něco není v pořádku? Jsme tu pro vás. Prosím, vyplňte náš on-line reklamační formulář. My váš požadavek co nejdříve zpracujeme a budeme vás kontaktovat. Děkujeme.

Vyplnit on-line reklamační formulář

Reklamační řád JELÍNEK

Máte otázku ohledně reklamace nebo obchodních podmínek? Podívejte se jestli nenajdete odpověď ve FAQ nebo nás kontaktujte.

Navigace:
1) Odpovědnost prodávajícího
2) Práva z vadného plnění
3) Uplatnění práva a reklamace
Tento reklamační řád společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí 757 01, Masarykova 672/35, IČ: 42866022, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 1821 u rejstříkového soudu v Ostravě jako prodávající upravuje v souladu s obecně platnou právní úpravou zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ZOS) a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ) podmínky, rozsah a způsob uplatnění práv z vadného plnění při prodeji zboží kupujícímu (zákazníkovi, spotřebiteli).

 

Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že předmět koupě (dále také „zboží“ nebo „věc“) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a dalším ujednaným vlastnostem. Dále je věc vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a je kompletní a s pokyny pro užívání a údržbu, včetně případných instrukcí pro montáž nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Práva z vadného plnění

U veškerých dodávek zboží musí kupující osobně a bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned, nejpozději však do dvou dnů, oznámit prodávajícímu, a to písemně (postačí i e-mailem) nebo osobně (na provozovně prodávajícího), vždy ideálně s pořízenou fotodokumentací.

K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží. U výrobků opatřených ochrannou známkou JELÍNEK poskytuje prodávající kupujícímu prodlouženou záruku za jakost po dobu 5 let od dodání zboží. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla instalace a užívání výrobků, v souladu s „Návodem na používání a záručními podmínkami“ vytvořeným prodávajícím.

Prodloužená záruka za jakost po dobu 5 let od dodání zboží se nevztahuje na:

 • podélné pružící nosníky v matracích
 • elektrické a elektronické součásti nábytku

Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží,

 • pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
 • pokud vada byla na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • pokud kupující vadu sám způsobil,
 • pokud vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou,
 • pokud vada vznikla mechanickým poškozením,
 • pokud vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
 • pokud se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,
 • pokud užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány
 • pokud se jedná o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (např. suky, dřeňové paprsky, světelné stínování a dýhování u dřevěných výrobků, přilnavost prachu a chloupků u textilních potahů, vlastnosti kůží, pozinkování atd.) Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva včetně zápachu nebo drobné odchylky rozměrů u čalounění nábytku v rámci tolerance,
 • pokud se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nové věci nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné, nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu, nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit, nebo ji neodstranil v přiměřené době,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 2 let, v případě prodloužené záruky za jakost po dobu 5 let od převzetí zboží.

Projeví-li se vadné plnění v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha vady vylučuje.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.

Uplatnění práva a vyřízení reklamace

Práva z vadného plnění (dále „reklamace“) se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Vadu je žádoucí reklamovat bez zbytečného odkladu pomocí Formuláře pro uplatnění reklamace.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Při uplatnění reklamace je nezbytné, aby reklamovaná věc splňovala platné hygienické požadavky.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě oprávněné reklamace se lhůta pro uplatnění práva z vady prodlužuje o dobu, po kterou nemohl kupující výrobek používat.

Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy:

 • zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s „Návodem na používání a záručními podmínkami“ dodaného prodávajícím nebo
 • bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno nebo
 • bylo neodborně instalováno, následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými prodávajícím,
 • bylo násilně narušeno nešetrným a neodborným zacházením, např. zboží je poškrábané.

Důvodem k reklamaci nejsou poškození vzniklá z nedostatků okolního prostředí (např. vlhkost vzduchu). Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné rozdíly v rozměrech, barevných odstínech a v povrchové nebo dýhované struktuře způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů (např. malé suky). Reklamovat nelze zboží, které bylo vyrobeno na zakázku dle přání spotřebitele nebo jeho agenta (např. architekt).

Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním.

Dojde-li ke změně právních předpisů, ze kterých tento reklamační řád vychází, má aktuální právní úprava přednost před zněním tohoto reklamačního řádu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6. ledna 2023.

Děkujeme za důvěru

V případě reklamace, jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo námětů je Vám k dispozici náš zákaznický servis na adrese

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
Masarykova 672/35
757 01 Valašské Meziříčí
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 602 575 091