Menu
zavřít
  • Domů
  • Zpracování osobních údajů (GDPR)

GDPR – ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

Navigace:
1) Co jsou to osobní údaje?
2) Co je to zpracování osobních údajů?
3) Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních údajů se to týká?
4) Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?
5) Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?
6) Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?
7) Předáváme osobní údaje do třetích zemí?
8) Jaká jsou má práva?
9) Soubory cookie
10) Naše kontaktní údaje

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů vydaných společností JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Masarykova 672/35, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 42866022, DIČ: CZ42866022 je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb, prodeji zboží a kontaktech s potenciálními klienty, k jakým účelům a jak dlouho společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR.

1) Co jsou to osobní údaje?
▪ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat

2) Co je to zpracování osobních údajů?
▪ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení

3) Za jakým účelem se mé osobní údaje zpracovávají a jakých osobních údajů se to týká?
▪ Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely
− plnění smlouvy (objednávky), kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb a zboží, nebo jednání směřujících k uzavření smlouvy
− dodržení našich zákonných povinností
− náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy)

▪ s ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy
− jméno a příjmení, případně IČ a DIČ u podnikatelů
− rodné číslo, případně datum narození
− bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů
− adresa místa dodání zboží nebo služeb
− e-mailová adresa a telefonní číslo
− bankovní spojení
− IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete
− informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby
− údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte
− provozní a lokalizační údaje
− záznam hlasu při telefonických hovorech

▪ zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy (objednávky) je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany

4) Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?
▪ pokud si u naší firmy objednáte zboží (výrobky) zpracováváme Vaše údaje na základě plnění smlouvy (objednávky) bez Vašeho souhlasu
▪ pokud jste si u naší firmy objednal zboží (výrobky) anebo se zaregistroval na našich webových stránkách, zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu bez Vašeho souhlasu za účelem zlepšování našich služeb pro Vás a za účelem poskytování nabídek na míru, informování o novinkách a zajímavých tipech
▪ Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v textu “Pokud si již nepřejete dostávat naše nabídky, novinky a zajímavé tipy, můžete se odhlásit”

5) Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?
▪ správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky
▪ Vaše osobní údaje zpracováváme především my, JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Masarykova 672/35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 42866022, DIČ: CZ42866022 – jsme tedy správcem Vašich osobních údajů
▪ dále mají přístup k Vašim osobním údajům společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, které nám poskytují služby a montážní technické práce, pro vlastní potřebu však osobní údaje nevyužívají, jsou tedy zpracovatelem osobních údajů

6) Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?
▪ Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli
▪ po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let)
▪ dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky)

7) Předáváme osobní údaje do třetích zemí?
▪ Nikoliv. Společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím

8) Jaká jsou má práva?
právo na informace o zpracování
− veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu
− pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktů

・ právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz
− máte právo získat od společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím:

a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od společnosti JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování

− zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů.
− část Vašich osobních údajů, které zpracováváme, je Vám k dispozici v klientském systému na našich internetových stránkách, zde je také možné si požádat o opravu či změnu osobních údajů.
− máte právo na to, aby společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovené v GDPR.

・ právo vznést námitku
− námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy
− na základě námitky jsme (v případě její oprávněnosti) povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit
− bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul

・ právo na přenositelnost údajů
− pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte

・ právo podat stížnost u ÚOOÚ
− pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje zákonným způsobem, kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected], tel.: 234 665 125, www.uoou.cz

・ právo na omezení zpracování
− v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění
− zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní

・ právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů
− toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody

・ právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
− v případě, že společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů poštou na adresu sídla společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.  nebo na e-mailovou adresu [email protected].

9) Soubory cookie
▪ společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. ​používá soubory cookie, malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky www.jelinek.eu a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli
▪ webová stránka www.jelinek.eu automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů
▪ účel užívání cookies:​ společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. používá soubory cookie a podobné technologie k několika účelům, mezi které patří:
o přihlášení a ověření​. Jakmile uživatel použije osobní účet, aby se přihlásil, dojde na jeho zařízení k uložení šifrovaného souboru cookie, který umožní přecházet mezi stránkami webu bez nutnosti se opakovaně přihlašovat.
o editace​. Společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. používá soubory cookie k přizpůsobení obsahu a informací požadavkům uživatelů za účelem zajištění uživatelské přívětivosti webových stránek
o diagnostika​. Společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. používá soubory cookie za účelem diagnózy a opravy technických problémů nahlášených uživateli nebo programátory, které jsou spojeny s IP adresami pod kontrolou konkrétní webové společnosti nebo poskytovatele připojení
o analýza​. Společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. používá soubory cookie a jiné identifikátory za účelem shromažďování údajů o používání a výkonu webové stránky www.jelinek.eu
▪ cookie třetích stran:​ Na webové stránce www.jelinek.eu mohou být také umístěny soubory cookie třetích stran. Může se tak jednat například proto, že společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. pověřila třetí stranu např. analýzou stránek. Společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. využívá následující poskytovatele služeb:
o Google, Inc. – služby Google Analytics, Google Ads
o Facebook, Inc. – služba Facebook
o Seznam.cz, a.s.  –  služba Sklik
o SmartSelling a.s. – služba Smartemailing

▪ Nastavení cookie​: většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky
Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky  www.jelinek.eu jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookie na jejich počítači zabráněno. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů

10) Naše kontaktní údaje
▪ kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo písemně na výše uvedené adrese.

Tyto zásady zpracování osobních údajů bude společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze těchto zásad bude vždy dostupná na webové stránce www.jelinek.eu/gdpr. Dojde-li v těchto zásadách k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. subjekty údajů informuje tak, že před implementací těchto změn společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. viditelně zveřejní upozornění. Společnost JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o. doporučuje zpracování osobních údajů průběžně kontrolovat.