Menu
zavřít
Všeobecné

Obchodní podmínky JELÍNEK - výroba nábytku s. r. o.

Máte otázku ohledně reklamace nebo obchodních podmínek? Podívejte se jestli nenajdete odpověď ve FAQ nebo nás kontaktujte.

Navigace:
1) Vymezení pojmů
2) Kupní smlouva
3) Práva z vadného plnění
4) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
5) Ochrana osobních údajů
6) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
7) Rozhodné právo, příslušnost soudu
8) Závěrečná ustanovení
9) Děkujeme za důvěru a kontaktní údaje

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) platí pro všechny smluvní vztahy vzniklé mezi JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., jako prodávajícím (dále „prodávající“) a kupujícím. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí 757 01, Masarykova 672/35, IČ: 42866022, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 1821 u rejstříkového soudu v Ostravě a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto VOP pouze písemnou dohodou obou stran (zejména v kupní smlouvě) s tím, že ostatní ustanovení VOP zůstávají pro smluvní strany nadále v platnosti.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Na internetových stránkách prodávajícího zveřejněné spotřebitelské recenze zboží pochází od kupujících, kteří zboží nebo službu skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožnuje vkládání spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení zboží nebo služby, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.

Vymezení pojmů

Prodávající (dodavatel) je firma JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí 757 01, Masarykova 672/35, IČ: 42866022, DIČ: CZ42866022. Firma JELÍNEK je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Platí, že kupující, který při uzavření kupní smlouvy uvede IČ nebo DIČ, bude bez dalšího považován za podnikatele.

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se pro účely těchto VOP rozumí kupní smlouva, na jejímž základě se prodávající zavazuje kupujícímu dodat sjednané zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k němu, kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za něj prodávajícímu jeho sjednanou kupní cenu.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je:

 • umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím použitím tlačítka s nápisem „Odeslat objednávku“ a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail kupujícího (potvrzení objednávky).
 • vybrání nabízeného zboží kupujícím v provozovně prodávajícího. Výběr zboží dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail kupujícího (potvrzení objednávky).

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě vzájemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzení objednávky).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží.  V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající si vyhrazuje právo provést na zboží drobné úpravy technického charakteru, které nebudou mít vliv na výsledný vzhled a funkčnost zboží, a to i po uzavření kupní smlouvy.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobní lhůty zboží, uvedené v rámci prezentace zboží na internetových stránkách, v katalozích prodávajícího či na jeho provozovnách, jsou vždy pouze informativního charakteru, přičemž skutečné výrobní lhůty se od nich mohou lišit v závislosti na aktuálních výrobních kapacitách prodávajícího a dostupnosti materiálu. Závaznou výrobní lhůtu je prodávající schopen určit nejdříve při zadání kupujícím objednaného zboží do výroby, tj. dnem, v němž kupující uhradí prodávajícímu požadovanou zálohu kupní ceny.

Nákresy, váha a rozměry výrobků (zboží) uvedené na internetových stránkách a v katalozích jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

U veškerých dodávek zboží musí kupující osobně a bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned, nejpozději však do dvou dnů, oznámit prodávajícímu, a to písemně (postačí i e-mailem) nebo osobně (na provozovně prodávajícího), vždy ideálně s pořízenou fotodokumentací.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1765, § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží,

 • pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
 • pokud vada byla na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • pokud kupující vadu sám způsobil,
 • pokud vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou,
 • pokud vada vznikla mechanickým poškozením,
 • pokud vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
 • pokud se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,
 • pokud užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány
 • pokud se jedná o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (např. suky, dřeňové paprsky, světelné stínování a dýhování u dřevěných výrobků, přilnavost prachu a chloupků u textilních potahů, vlastnosti kůží, pozinkování atd.) Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti dřeva včetně zápachu nebo drobné odchylky rozměrů u čalounění nábytku v rámci tolerance,
 • pokud se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 2 let, v případě prodloužené záruky za jakost po dobu 5 let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady zboží upravuje reklamační řád prodávajícího.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla dodacího listu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též Formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na bankovní účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v těchto případech:

 • je-li zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní (bez dokumentace, prodejního dokladu, příslušenství atd.),
 • jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná montáž,
 • je-li zboží objednáno se zakázkovou volitelnou součástí nebo úpravou, která je teprve po vystavení objednávky vyrobena dle přání spotřebitele nebo jeho agenta (např. architekt); příkladem by mohl být výrobek s vybraným zakázkovým čalouněním nebo výrobek s volitelným barevným odstínem dřeva, popřípadě jiná zakázková výroba. Za zakázkové výrobky se považují např. veškeré výrobky uvedené na internetových stránkách, u nichž je uvedena doba dodání více jak 3 týdny. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • jedná-li se o opravu nebo údržbu provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • jedná-li se o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Tento produkt již není na skladě“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 Rozhodné právo, příslušnost soudu

Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany v případě sporů Okresní soud ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí nebo Krajský soud v Ostravě. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště kupujícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených.

Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Pokud se některé ustanovení Obchodních podmínek dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články Obchodních podmínek však zůstávají nedotčeny.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 6. ledna 2023.

Děkujeme za důvěru

V případě reklamace, jakýchkoliv dotazů, připomínek nebo námětů je Vám k dispozici náš zákaznický servis na adrese

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
Masarykova 672/35
757 01 Valašské Meziříčí
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 602 575 091