Menu
zavrieť
  • Domov
  • Spracovanie osobných údajov (GDPR)

GDPR - ochrana osobných údajov

Zásady spracovanie osobných údajov spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro

Navigácia:
1) Čo sú to osobné údaje?
2) Čo je to spracovanie osobných údajov?
3) Za akým účelom sa moje osobné údaje spracovávajú a akých osobných údajov sa to týka?
4) Potrebujete k spracovaniu údajov môj súhlas?
5) Kto je to správca a kto má prístup k mojim osobným údajom?
6) Ako dlho moje osobné údaje spracovávate?
7) Odovzdávame osobné údaje do tretích krajín?
8) Aké sú moje práva?
9) Súbory cookie
10) Naše kontaktné údaje

Cieľom týchto Zásad spracovania osobných údajov vydaných spoločnosťou JELÍNEK - výroba nábytku sro, Masarykova 672/35, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 42866022, DIČ: CZ42866022 je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro (ako správca) spracováva o fyzických osobách pri poskytovaní služieb, predaji tovaru a kontaktoch s potenciálnymi klientmi, na aké účely a ako dlho spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, komu az akého dôvodu ich môže odovzdať, a tiež informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patrí. Tieto Zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( "nariadenie" alebo "GDPR") na účely zabezpečenia informačnej povinnosti spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro ako správca podľa čl. 13 GDPR.

1) Čo sú to osobné údaje?
▪ všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "subjekt údajov"), tzn. akékoľvek údaje, na základe ktorých je možné fyzickú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať

2) Čo je to spracovanie osobných údajov?
▪ akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, vykonávaná tiež automatizovane, ako je zhromažďovanie, zaznamenanie, usporiadanie, uloženie, pozmenenie, vyhľadanie, použitie, šírenie či sprístupnenie, ale aj ich obmedzenia a výmaz alebo zničenie

3) Za akým účelom sa moje osobné údaje spracovávajú a akých osobných údajov sa to týka?
▪ Vaše osobné údaje spracovávame iba na tieto účely
- plnenie zmluvy (objednávky), ktorú ste s nami uzavreli, predovšetkým poskytovanie objednaných služieb a tovaru, alebo konanie smerujúcich k uzavretiu zmluvy
- dodržanie našich zákonných povinností
- náš oprávnený záujem (napr. Uplatnenie nášho nároku vyplývajúceho zo zmluvy)

▪ vzhľadom na uvedené účely spracovávame iba údaje, ktoré uvádzate v zmluve (objednávke) s nami, prípadne údaje, ktoré od Vás získame v priebehu plnenia zmluvy, teda
- meno a priezvisko, prípadne IČO a DIČ u podnikateľov
- rodné číslo, prípadne dátum narodenia
- bydliska, doručovacia adresa, prípadne sídlo a fakturačná adresa u podnikateľov
- adresa miesta dodania tovaru alebo služieb
- e-mailovú adresu a telefónne číslo
- bankové spojenie
- IP adresa, z ktorej k nami poskytovanej službe pristupujete
- informácie o zariadení, pomocou ktorých využívate naše služby
- údaje o tom, aké služby a v akom rozsahu od nás využívate
- prevádzkové a lokalizačné údaje
- záznam hlasu pri telefonických hovoroch

▪ spracovanie Vašich osobných údajov na účely plnenia zmluvy (objednávky) je nevyhnutnou požiadavkou pre samotné uzavretie zmluvy a poskytnutí plnenia z našej strany

4) Potrebujete k spracovaniu údajov môj súhlas?
▪ ak si u našej firmy objednáte tovar (výrobky) spracovávame Vaše údaje na základe plnenia zmluvy (objednávky) bez vášho súhlasu
▪ ak ste si u našej firmy objednal tovar (výrobky) alebo sa zaregistroval na našich webových stránkach, spracovávame Vaše údaje na základe oprávneného záujmu bez Vášho súhlasu za účelom zlepšovania našich služieb pre Vás a za účelom poskytovania ponúk na mieru, informovanie o novinkách a zaujímavých tipoch
▪ Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v texte "Ak si už neželáte dostávať naše ponuky, novinky a zaujímavé tipy, môžete sa odhlásiť"

5) Kto je to správca a kto má prístup k mojim osobným údajom?
▪ správcom je ten, kto nielen spracúva Vaše osobné údaje, ale predovšetkým pre toto spracovanie stanovuje účely a prostriedky
▪ Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým my, JELÍNEK - výroba nábytku sro, Masarykova 672/35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 42866022, DIČ: CZ42866022 - sme teda správcom Vašich osobných údajov
▪ ďalej majú prístup k Vašim osobným údajom spoločnosti, príp. podnikajúce fyzické osoby, ktoré nám poskytujú služby a montážne technické práce, pre vlastnú potrebu však osobné údaje nevyužívajú, sú teda spracovateľom osobných údajov

6) Ako dlho moje osobné údaje spracovávate?
▪ Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli
▪ po skončení zmluvného vzťahu v uchovávania pokračujeme, ak pre nás táto povinnosť plynie z právnych predpisov (v súčasnej dobe to môže byť až 10 rokov)
▪ ďalším dôvodom pre uchovanie osobných údajov aj po skončení zmluvného vzťahu je uplatnenie nášho nároku, ktorý aj naďalej pretrváva (napr. Evidencia a vymáhanie dlžnej sumy)

7) Odovzdávame osobné údaje do tretích krajín?
▪ Nie. Spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro neodovzdáva osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám

8) Aké sú moje práva?
· právo na informácie o spracovaní
- všetky potrebné informácie nájdete v tomto informačnom memorande
- ak tu nenájdete to, čo hľadáte, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov

· Právo na prístup k mojim osobným údajom, ich opravu či vymazanie
- máte právo získať od spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobných údajom a k nasledujúcim informáciám:

a) účel spracovania; b) kategória dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; d) plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené; e) existencia práva požadovať od spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovanie, alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovania; f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu; g) všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov; h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaní, vrátane profilovanie

- zároveň máte právo na to, aby boli spracované iba presné osobné údaje, ktoré zodpovedajú skutočnosti - s týmto zároveň súvisí právo na prípadnú opravu nepresných osobných údajov.
- časť Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, je Vám k dispozícii v klientskom systéme na našich internetových stránkach, tu je tiež možné si požiadať o opravu či zmenu osobných údajov.
- máte právo na to, aby spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) odvoláte súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie; c) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie; d) osobné údaje boli spracované nezákonne; e) osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve EÚ alebo Slovenskej republiky; f) osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Právo na vymazanie nebude platiť, ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov a ďalšie prípady uvedené v GDPR.

· Právo namietať
- námietku máte možnosť vzniesť kedykoľvek, keď sa domnievate, že spracovanie prebieha v rozpore s právnymi predpismi
- na základe námietky sme (v prípade jej oprávnenosti) povinní spracovanie Vašich osobných údajov ukončiť
- bude sa jednať o prípady, kedy by sme Vaše osobné údaje spracovávali z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorý by už pominul

· Právo na prenosnosť údajov
- ak nás požiadate, aby sme Vaše osobné údaje odovzdali inému správcovi, urobíme tak v rozsahu, v akom o to požiadate

· Právo podať sťažnosť u ÚOOÚ
- ak sa domnievate, že nespracovávame vaše osobné údaje zákonným spôsobom, kedykoľvek môžete podať podnet alebo sťažnosť k Úradu pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: [email protected], tel .: 234 665 125, www.uoou.cz

· Právo na obmedzenie spracovanie
- v prípade, že sú Vaše spracovávané údaje nepresné, obmedzíme ich spracovania po dobu nutnú na ich opravu alebo doplnenie
- spracovanie obmedzíme tiež po dobu, po ktorú preverujeme, že Vami vznesená námietka je legitímne

· Právo na oznámenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
- toto právo spočíva v našej povinnosti oznámiť Vám v súlade s právnymi predpismi prípady, keď dôjde k porušeniu zabezpečenie Vašich osobných údajov, z ktorého vyplynie vysoké riziko pre Vaše práva a slobody

· Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
- v prípade, že spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro spracováva niektorý z osobných údajov na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov poštou na adresu sídla spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro alebo na e-mailovú adresu [email protected].

9) Súbory cookie
▪ spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro používa súbory cookie, malé textové súbory, ktoré identifikujú užívateľa webové stránky www.jelinek.eu a nahrávajú jeho užívateľskej aktivity. Text v súbore cookie je často tvorený radom čísel a písmen, ktoré jednoznačne identifikujú počítač užívateľa, neposkytujú však žiadne konkrétne osobné údaje o užívateľovi
▪ webová stránka www.jelinek.eu automaticky identifikuje IP adresu používateľa. IP adresa je číslo automaticky pridelené počítači užívateľa po pripojení k internetu. Všetky tieto informácie sú zaznamenávané v súbore činnosti serverom, ktorý umožňuje následné spracovanie údajov
▪ účel užívania cookies: spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro používa súbory cookie a podobné technológie k niekoľkým účely, medzi ktoré patria:
o prihlásenie a overenie. Akonáhle užívateľ použije osobný účet, aby sa prihlásil, dôjde na jeho zariadenie na uloženie šifrovaného súboru cookie, ktorý umožní prechádzať medzi stránkami webe bez nutnosti sa opakovane prihlasovať.
o editácia. Spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro používa súbory cookie na prispôsobenie obsahu a informácií požiadavkám užívateľov za účelom zaistenia užívateľskej prívetivosti webových stránok
o diagnostika. Spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro používa súbory cookie na účel diagnózy a opravy technických problémov nahlásených užívateľmi alebo programátorov, ktoré sú spojené s IP adresami pod kontrolou konkrétnej webovej spoločnosti alebo poskytovateľa pripojenia
o analýza. Spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro používa súbory cookie a iné identifikátory na účely zhromažďovania údajov o používaní a výkone webové stránky www.jelinek.eu
▪ cookie tretích strán: Na webovej stránke www.jelinek.eu môžu byť tiež umiestnené súbory cookie tretích strán. Môže sa tak jednať napríklad preto, že spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro poverila tretiu stranu napr. Analýzou stránok. Spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro využíva nasledujúce poskytovateľa služieb:
o Google, Inc. - služby Google Analytics, Google Ads
o Facebook, Inc. - služba Facebook
o Seznam.cz, as - služba Sklik
o SmartSelling as - služba Smartemailing

▪ Nastavenia cookies: väčšina webových prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky
Poskytujú však ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Užívatelia webovej stránky  www.jelinek.eu sú tak oprávnení nastaviť svoj prehliadač tak, aby bolo používanie cookie na ich počítači zabránené. Pokyny k blokovaniu alebo odstraňovanie súborov cookie v prehliadačoch možno spravidla nájsť v dokumentácii pomocníka jednotlivých prehliadačov

10) Naše kontaktné údaje
▪ kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailu [email protected] alebo písomne na vyššie uvedenej adrese.

Tieto zásady spracovanie osobných údajov bude spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro v prípade potreby aktualizovať. Aktuálna verzia týchto zásad bude vždy dostupná na webovej stránke www.jelinek.eu/gdpr. Ak dôjde v týchto zásadách k podstatnej zmene v spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro dotknuté osoby informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro viditeľne zverejní upozornenia. Spoločnosť JELÍNEK - výroba nábytku sro odporúča spracovanie osobných údajov priebežne kontrolovať.