Menu
zavrieť
  • Domov
  • Sme súčasťou projektov Európskej únie

Sme súčasťou projektov Európskej únie

 

Podnikové vzdelávanie JELÍNEK – výroba nábytku sro

Poskytovateľ dotácie: MPSV SR
Financovanie: ESF – Operačný program ZAMESTNANOSŤ PLUS

Doba trvania: marec 2024 až február 2026

Registračné číslo projektu: SK.03.01.03/00/23_047/0003334

Stručný popis:

Cieľom projektu je zvýšiť prostredníctvom profesijného vzdelávania úroveň kompetencií pracovníkov, ktorá naplní existujúce potreby zamestnávateľa a požiadavky meniaceho sa trhu práce.

 


Inštalácia fotovoltaických systémov spoločnosti JELÍNEK – výroba nábytku sro

Predmetom projektu je inštalácia fotovoltaických systémov s akumuláciou pre vlastnú spotrebu na strechu objektu SO 01 – skladovacia hala. Vyrobená energia je dodávaná do hlavného výrobno administratívneho a skladovacieho objektu v areáli príjemcu dotácie. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

 

Energetické úspory spoločnosti JELÍNEK – výroba nábytku sro

Projekt je zameraný na realizáciu energeticky úsporných opatrení spočívajúcich v zateplení strechy výrobno-administratívneho objektu, úprave centrálneho odsávania strojov, výmene výrobných technológií a inštalácii fotovoltaických systémov s akumuláciou pre vlastnú spotrebu, smerujúcich k zefektívneniu prevádzky hlavného výrobno-administratívneho a skladovacieho objektu v areáli príjemcu dotácie. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Naša firma je súčasťou projektov "Podpora marketingových aktív spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro" a "Rozšírenie vývojové a inovačné kapacity spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro"

 


Projekt "Podpora marketingových aktív spoločnosti 
JELÍNEK - výroba nábytku sro "

Projekt je zameraný na účasť na špecializovaných veľtrhoch nábytku v Nemecku a na slovenský. Cieľom projektu je podpora prezentácie výrobkov spoločnosti, udržanie a vylepšenie súčasných trhových pozícií na slovenskom a vstup na nový trh - Nemecko. Realizácia projektu pripraví podmienky pre vstup aj na ďalšie európske trhy. Výsledky projektu spočívajú predovšetkým vo zvýšení celkových tržieb z exportu, vytvorenie nových pracovných miest, zvýšenie celkového obratu, nadviazanie nových odberateľských vzťahov aj.

 
 
 
 
Tento projekt je podporený z Operačného programu Podnikanie a inovácie pre konkurencieschopnosť, program Marketing.

 

Projekt "Rozšírenie vývojové a inovačné kapacity spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro"

Projekt je zameraný na rozšírenie výskumno inovačné kapacity a vytvorenie nového Oddelenie vývoja a inovácií, ktorého kapacita bude v rámci projektu využitá na vývoj novej spálne z dreviny zirbe určené primárne pre nemecký trh. Rozšírená vývojová a inovačná kapacita žiadateľa bude zameraná na vývoj nových produktov vyznačujúcich sa inovatívne samosvornou konštrukciou a novými dizajnovými tvarmi s cieľom naplniť stanovenú produktovú a marketingovú stratégiu žiadateľa v strednodobom horizonte.

Účelom projektu "Rozšírenie vývojové a inovačné kapacity spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro", reg. Číslo projektu CZ.01.1.02 / 0.0 / 0.0 / 16_092 / 0010023, bolo rozšírenie infraštruktúry pre výskum a vývoj zameriavajúce sa na vývoj nových produktov vyznačujúcich sa inovatívne samosvornou konštrukciou a novými dizajnovými tvarmi.
K výskumnej infraštruktúre je umožnený prístup ďalším užívateľom formou komerčné služby. Rozpis ponúkaných služieb / technológií na účely výskumu a vývoja:
CNC obrábacie centrum Homag Venture BMG311

  • overenie technickej a technologickej realizovateľnosti vyvíjaných produktov
  • výroba prototypov
  • rezanie, frézovanie, vŕtanie, tvarové obrábanie pod určitým samosvorným uhlom umožňujúcim produkty konštruovať bez akýchkoľvek kovových spojov

Výpočtová technika (PC vrátane príslušenstva, laserová tlačiareň)

  • technický návrh, vizualizácia vyvíjaných produktov
  • tlač technickej dokumentácie a vizualizácie vyvíjaných produktov

softvérové vybavenie (CAD SW SolidWorks, SWOOD Design SolidWorks nadstavba pre nábytkárov, SWOOD CAM SolidWorks a postprocesorov pre SWOOD)

  • technický návrh, vizualizácia vyvíjaných produktov

Bližšie informácie:

Daniel Jelínek

vedúci vývojového oddelenia

projekt "Posilnenie autonómne výroby v spoločnosti JELÍNEK - výroba nábytku sro"

Projektom budú nadobudnuté nové stroje, technologické zariadenia a vybavenia a prepojenie obstarávaných a existujúcich technológií autonómnej obojsmernou komunikáciou do výrobného procesu.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.